Postanowienia ogólne

 1. Związek Firm Ochrony Danych Osobowych zgodnie z zapisami statutowymi prowadzi działania mające wpływ na rozwój rynku usług ochrony danych osobowych poprzez edukację rynku, promocję branży, edukację pracowników, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, które zajmują się tematyką ochrony danych osobowych, prywatnością oraz nowymi technologiami.
 2. W celu realizacji celów statutowych Związek Firm Ochrony Danych Osobowych umożliwia objęcie patronatu nad wydarzeniami organizowanymi zarówno przez instytucje lub firmy dotyczącymi problematyki ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji.
 3. Patronat ZFODO nad wydarzeniem stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla danego przedsięwzięcia i podkreśla jego walor edukacyjny w obszarze ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji oraz jest potwierdzeniem wysokiej jakości merytorycznej.
 4. ZFODO nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze reklamowym i sprzedażowym, tj. służącym jedynie promocji produktów i usług organizatora lub partnerów wydarzenia
 5. ZFODO zastrzega odstąpienie od umowy o patronat w przypadku nie dotrzymania przez organizatora warunków umowy

Postanowienia szczegółowe

 1. Patronat Związku Firm Ochrony Danych Osobowych jest udzielany:
  a) na podstawie wniosku o patronat złożonego przez organizatora wydarzenia
  b) w wyniku kontaktu z organizatorem przedstawiciela ZFODO z inicjatywy Związku
 2. Wniosek o patronat należy złożyć co najmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia
 3. Wnioski o patronat należy składać drogą mailową na adres: kontakt@zfodo.org.pl
 4. Wniosek powinien zawierać informacje o organizowanym wydarzeniu takie jak:
  a) nazwa organizatora wraz z krótkim opisem firmy/instytucji organizującej wydarzenie
  b) charakter wydarzenia
  c) temat wydarzenia, data i miejsce
  d) charakterystyka grupy odbiorców
  e) szczegółowy program wydarzenia wraz z nazwiskami prelegentów/wykładowców
  f) wykaz pozostałych sponsorów/partnerów/patronów wydarzenia
  g) wskazanie osoby do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi
 5. Decyzja o przyznaniu patronatu będzie podjęta w ciągu 14 dni od złożenia wniosku
 6. W przypadku decyzji pozytywnej, organizator i ZFODO ustalają warunki szczegółowe patronatu oraz świadczenia wzajemne w ramach odrębnej umowy
 7. Odmowa udzielenia patronatu nie wymaga uzasadnienia