Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na stronie Wydarzenia,
3. informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administratorzy

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratorów, których łączy umowa współadministrowania. Wszystkie podmioty będące stroną ww. umowy zostały wskazane tutaj: Nasi członkowie – ZFODO. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administratorzy” lub „My”.
Nasze akta rejestrowe prowadzą Sądy właściwe dla każdego z Administratorów pod numerem KRS przypisanym każdemu z nas. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowy naszych spółek.
Zasady naszej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania przez nas obowiązków w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, w tym nasze wzajemne uzgodnienia w zakresie tej odpowiedzialności, reguluje umowa współadministrowania. Treść niniejszej polityki odzwierciedla odpowiednie zakresy naszych obowiązków jako współadministratorów, oraz nasze relacje z Tobą, jako podmiotem danych, które przetwarzamy. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych uzgodnieniach w tym zakresie – skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w ust. 4 poniżej.
Możesz skontaktować się z nami:
listownie:
a. Związek Firm Ochrony Danych Osobowych, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
b. e-mailem na adres: kontakt@zfodo.org.pl
W umowie o współadministrowaniu ustaliliśmy bowiem, że Twoim punktem kontaktowym w zakresie przetwarzania Twoich danych w ramach organizacji Wydarzenia będzie Związek Firm Ochrony Danych Osobowych.

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
a. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.zfodo.org.pl,
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administratorzy zgodnie z RODO.
2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
3. Zgodnie z umową współadministrowania jako Administratorzy ściśle współpracujemy ze sobą celem odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak doszłoby do jakiegokolwiek naruszenia lub ryzyka naruszenia ochrony Twoich danych przy ich przetwarzaniu przez jednego z nas, jesteśmy zobowiązani m.in. do niezwłocznego informowania się nawzajem o takich zdarzeniach.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. możesz dokonywać ich sprostowania,
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
2. W drugiej części polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się więcej o zasadach ich działania? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 4 Polityki.
4. W umowie współadministrowania ustaliliśmy, że obowiązki Administratora związane z realizacją Twoich praw, w tym w zakresie odpowiedzi na Twoje pytania lub żądania, będzie wykonywać Związek Firm Ochrony Danych Osobowych. Jego dane kontaktowe znajdują się w § 1 ust. 4 Polityki.
5. Niezależnie od naszych uzgodnień w tym zakresie, możesz wykonywać swoje prawa dotyczące danych osobowych, a wynikające z RODO, wobec każdego z nas.

§ 5
Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 4 Polityki.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7
Odpowiedzialność Administratorów

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, każdy z Administratorów ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione w wyniku przetwarzania przez tego Administratora (lub podmiot przetwarzający na jego zlecenie) danych osobowych z naruszeniem przepisów. Każdy z Administratorów odpowiada zatem samodzielnie za swoje działania w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i ich zgodne z prawem przetwarzanie.

§ 8
Anonimowość

Masz możliwość korzystania z usług udostępnionych w Serwisie w sposób anonimowy.

§ 9
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
Polityka znajduje się na stronie https://www.zfodo.org.pl/polityka-prywatnosci/

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 10
Kontakt z nami poprzez e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
2. marketingowym, polegającym na promocji naszych towarów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem promocji udziału w Wydarzeniu.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy powyżej – lit. a pkt 2.

f. Komu przekażemy Twoje dane?
1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie,
2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń,
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

§ 11
Umowa o udział w Wydarzeniu w ramach wybranego pakietu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1. wykonania umowy o udział w Wydarzeniu na zasadach określonych w regulaminie Wydarzenia, dostępnym tutaj,
2. marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.

c. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

d. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak skorzystać z usługi rejestracji udziału w Wydarzeniu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas informacji handlowych.

e. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 4 Polityki.

f. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Prowadzenie naszego marketingu, w tym analizowanie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.

g. Komu przekażemy Twoje dane?
1. Dostawcom narzędzi do:
a) analityki ruchu na stronie,
b) prowadzenia marketingu (w tym wysyłania newsletterów).
2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

h. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. obowiązywania umowy obejmującej udział w Wydarzeniu, czas trwania Wydarzenia, oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy swoje obowiązki prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych;
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

j. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.

Część III – informacje o plikach cookies

§ 12
Stosowane przez nas pliki cookies

Wszystkie stosowane przez nas pliki cookies zostały wskazane w banerze cookies, który dostępny jest w lewym dolnym rogu naszej strony www, tj. www.zfodo.org.pl.
Baner, o którym mowa w ust. 1, umożliwia indywidualne zarządzanie plikami cookies.