Regulamin uczestnictwa w konferencji „Naruszenia ochrony danych osobowych w świetle najnowszego raportu ZFODO – przyczyny, reagowanie i profilaktyka” (dalej „Regulamin”) 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Postanowienia Regulaminu adresowane są do wszystkich osób biorących udział w Konferencji „Naruszenia ochrony danych osobowych w świetle najnowszego raportu ZFODO – przyczyny, reagowanie i profilaktyka”, zwany dalej „Wydarzeniem”, oraz osób, które zgłaszają chęć swojego udziału w Wydarzeniu, ale Organizator nie potwierdził jeszcze ich udziału.
1.2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. w formule on-line.
1.3. Organizatorem Wydarzenia jest Związek Firm Ochrony Danych Osobowych zwany dalej łącznie „Organizatorem”.

2. Warunki uczestnictwa
2.1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być przedsiębiorcy lub osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, administracji publicznej oraz innych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, których działalność jest związana z tematyką ochrony danych osobowych, zwani dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.
2.2. Liczba Uczestników jest ograniczona i wynosi 500 osób.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia wskazanego w punkcie poprzedzającym limitu Uczestników przed upływem terminu określonego w punkcie 4.1.
2.4. O możliwości udziału w Wydarzeniu decyduje:
2.4.1. decyzja Organizatora oparta w szczególności na kryterium zapewnienia jak najszerszego dostępu do informacji o ochronie danych osobowych.
2.5. Wstęp Uczestników na Wydarzenie jest możliwy po wcześniejszej rejestracji, dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4. Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 2.7.
2.6. Wstęp na Wydarzenie odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji.
2.7. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2.8. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu nie będą uznawane przez Organizatora.
2.9. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
2.10. W przypadku uzyskania elektronicznego potwierdzenia rejestracji i jednoczesnej niemożności stawienia się na Wydarzeniu, dopuszczalne jest przekazanie potwierdzenia dowolnej osobie, po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej sytuacji i danych osoby zastępującej Uczestnika Organizatorowi pod adresem kontakt@zfodo.org.pl oraz uzyskaniu zgody Organizatora.
2.11. W przypadku braku uzyskania zgody Organizatora nie przysługuje możliwość skorzystania z elektronicznego potwierdzenia rejestracji przez inną osobę.

3. Rejestracja
3.1. Proces rejestracji rozpocznie się 19 stycznia 2023 r i będzie trwał do dnia 1 lutego 2023 r. z zastrzeżeniem punktu 2.4.
3.2. Rejestracja udziału w Wydarzeniu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://www.zfodo.org.pl/event/naruszenia-ochrony-danych-osobowych-w-swietle-najnowszego-raportu-zfodo-przyczyny-reagowanie-i-profilaktyka/
3.3. Do zarejestrowania udziału w Wydarzeniu wymagane jest podanie danych Uczestnika wskazanych w powyższym formularzu.
3.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem otrzymania formularza przez Organizatorów. Otrzymanie tej wiadomości nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w Wydarzeniu.

4. Płatności
4.1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

5. Postanowienia końcowe
5.1. vReklamacje dotyczące organizacji Wydarzenia mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od zakończenia Wydarzenia drogą elektroniczną na adres kontakt@zfodo.org.pl lub na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, opis zastrzeżeń dotyczących organizacji Wydarzenia, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika.
5.3. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem …
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
5.5.1. odwołania całości lub części Wydarzenia;
5.5.2. przełożenia Wydarzenia na inny termin;
5.5.3. dokonania zmian w programie Wydarzenia;
5.5.4. dokonania zmian w zakresie listy prelegentów występujących na Wydarzeniu.
5.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie jak też w zakresie ewentualnej interpretacji Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5.7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.