Stanowisko Związku Firm Ochrony Danych Osobowych w sprawie standardowych klauzul umownych w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych

3 stycznia 2019
  1. Jak dokumentować polecenia administratora polecenia administratora dotyczące przetwarzania danych?
  2. Jak weryfikować zobowiązania do zachowania tajemnicy przez osoby upoważnione do przetwarzania danych?
  3. Jak precyzyjnie powinny być w umowie wskazane środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO?
  4. Jak skutecznie wywiązywać się z obowiązków związanych z realizacją żądań osoby, której dane dotyczą?
  5. Jak realizować obowiązek udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków ciążących na administratorze (m.in. art. 28, 32-36 RODO)?
  6. Jak zapewniać zgodność działań innego podmiotu przetwarzającego z postanowieniami umowy zawartej z administratorem?
  7. Określanie w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych: przedmiotu i czasu trwania przetwarzania, charakteru i celu przetwarzania, rodzaju danych osobowych oraz kategorii osób, których dane dotyczą.